HOE MAAKT U HET VERDUURZAMEN VAN VASTGOED CONCREET?


Bij het verduurzamen van vastgoed heeft u misschien een visie en waarschijnlijk allerlei associaties: minder energie gebruiken, recyclebare materialen toepassen, plannen maken met het oog op de lange termijn. Maar hoe krijgt u dat concreet voor elkaar? Welke maatregelen kunt u nemen? Hoe zorgt u ervoor dat u trots kunt zeggen dat uw organisatie duurzaam gehuisvest is?

Onze expert-adviseurs zorgen ervoor dat duurzaamheid voor u tastbaar wordt. Zij maken een analyse van uw vastgoed en werken dat uit in een advies. Welke ingrepen zijn aan te raden? Wat kost het en wat levert het op? 

Isoleren bijvoorbeeld, of waterbesparende kranen installeren. Met relatief simpele ingrepen kunt u veel besparen. De maatregelen en investeringen worden visueel gemaakt, zodat u goed inzicht heeft in de mogelijke keuzes en de effecten daarvan. 

Het advies maakte zoveel duidelijk dat iedereen in de projectgroep gelijk veel enthousiaster is over het hele duurzaamheid thema.

“Het advies maakte zoveel duidelijk dat iedereen in de projectgroep gelijk veel enthousiaster is over het hele duurzaamheidsthema.”

De instrumenten die we daarvoor gebruiken zijn BREEAM en GPR Gebouw.
Deze kunnen we zowel in de initiatieffase gebruiken als in de ontwerp- en realisatiefase.

BREEAM staat voor ‘Building Research Establishment Environmental Assessment Method’. Het is een gecertificeerde beoordelingsmethode. Specifiek is het bedoeld voor certificatie van nieuwbouw- en renovatieprojecten.

GPR Gebouw is een eenvoudiger alternatief voor BREEAM. Het is een methodiek om te kunnen sturen op duurzaamheid (met de modules Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde).

Ook interessant

  • Door goede ventilatie. Dit voorkomt vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen.
  • Prettige en leefbare gebouwen (zoals scholen, zorggebouwen en kantoren), wijken en steden.
  • Duurzaam slopen, om zo materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te gebruiken (reduce, reuse en recycle).
  • Verantwoord watergebruik.
  • Voorkomen dat fossiele grondstoffen en brandstoffen op raken.

Bestaand vastgoed verduurzamen en renoveren

Het verduurzamen van bestaand vastgoed speelt een belangrijke rol binnen de energietransitie. De klimaatdoelstellingen en energietransitie zijn dermate scherp, dat zowel de nieuwe als de bestaande gebouwen aangepakt moeten worden. Over 15 jaar bestaat de gebouwvoorraad immers voor minstens negentig procent uit de huidige bebouwing. Dit biedt ook kansen als de juiste stappen worden doorlopen.

Vernieuwing door duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen zet aan tot nieuwe, innovatieve producten. Denk aan zuinige hr-verwarmingsketels en ventilatiesystemen met nog efficiëntere warmteterugwinning. Of warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen. De industrie ontwikkelde deze zuinige apparaten toen er een wet kwam over de energieprestatie van gebouwen (EPC).