Bouwen zonder zorgen
Meer weten? Bas en Stan Uyland helpen u verder  034 635 05 04 | info@bmu-bouwprojectmanagement.nl

Privacy & Disclaimer

Privacy

Lees hier het privacy statement van BMU Bouwprojectmanagement.

Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website van BMU Bouwprojectmanagement BV, gevestigd te Soesterberg, Nederland, ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 32099344.
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten of diensten besteld via deze internetsite en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is specifiek gericht op het publiek in Nederland. De op deze internetsite weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

BMU Bouwprojectmanagement heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht. BMU Bouwprojectmanagement garandeert niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm. BMU Bouwprojectmanagement wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging door BMU Bouwprojectmanagement worden gewijzigd zonder dat BMU Bouwprojectmanagement hiertoe verplicht kan worden. Gebruik van deze website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website kan, onder meer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door BMU Bouwprojectmanagement niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. BMU Bouwprojectmanagement wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Intellectuele eigendomsrechten
BMU Bouwprojectmanagement of de rechthebbende behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, eventuele video’s, geluidsfragmenten en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BMU Bouwprojectmanagement of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BMU Bouwprojectmanagement is het niet toegestaan links naar de site(s) van BMU Bouwprojectmanagement weer te geven.

Online communicatie
Berichten die per e-mail of via deze website worden verzonden, kunnen onveilig zijn. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan BMU Bouwprojectmanagement te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Aansprakelijkheid
BMU Bouwprojectmanagement en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als BMU Bouwprojectmanagement op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (I) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, (II) de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, (III) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan BMU Bouwprojectmanagement of aan u wordt gezonden, (IV) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website, (V) misbruik van deze website, (VI) verlies van gegevens, (VII) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

U zult BMU Bouwprojectmanagement, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de internetsite, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.